Beam Hashrate

190.64 KS/sNetwork
Hashrate

Tỷ lệ băm là gì? Cách đo?

Tỷ lệ băm phản ánh hiệu suất của phần cứng phục vụ hoạt động đào tiền ảo. Nó được đo bằng số giải pháp trên mỗi giây. Một giải pháp trong mạng Beam được gọi là sol, hoặc đơn giản là S. Hiệu suất đào tiền ảo được đo bằng S/s (sol mỗi giây).
  • 1 KS/s = 1 000 S/s
  • 1 MS/s = 1 000 KS/s = 1 000 000 S/s
  • 1 GS/s = 1 000 MS/s = 1 000 000 KS/s = 1 000 000 000 S/s
  • 1 Th/s = 1 000 Gh/s = 1 000 000 MS/s = 1 000 000 000 KS/s = 1 000 000 000 000 S/s

Giải pháp là gì? Tỷ lệ băm trên GPU của tôi?

GPU hoặc máy đào tiền ảo của bạn tính toán hàng ngàn, hàng triệu sol (giải pháp) mỗi giây. Ví dụ, một card đồ họa Nvidia 1070 Ti có tỷ lệ băm 40 MH/s, theo công cụ tính toán lợi nhuận đào tiền 2CryptoCalc. Như vậy, nó có khả năng tính toán giải pháp mỗi giây. Nói cách khác, nó có thể giải quyết hàm sol 40 lần mỗi giây.Giải pháp là kết quả đạt được sau một chu kỳ hoạt động của phần mềm đào tiền ảo. Mỗi giây, công cụ đào tiền ảo nhiều lần giải quyết hàm băm được thiết lập bằng thuật toán tiền điện tử. Đây là ý nghĩa của một giải pháp hoặc hàm băm. Đào tiền ảo bản thân nó là một trò chơi phỏng đoán. Các công cụ đào tiền ảo giải quyết hàm băm và tìm kiếm một giải pháp khối tiềm năng cho đến khi họ tìm thấy giải pháp phù hợp. Khi tìm thấy giải pháp phù hợp, vấn đề được thay đổi và các công cụ đào tiền ảo trên toàn thế giới bắt đầu tìm kiếm một giải pháp khác. Đào tiền ảo là gì? (Bằng tiếng Anh).

Tỷ lệ băm của mạng là gì? Cách tính?

Tỷ lệ băm của mạng Beam phản ánh hiệu suất tổng thể của tất cả các công cụ đào tiền ảo trong mạng eth. Hiện tại, tỷ lệ băm của mạng Beam là 190.64 KS/s = 190 643 S/s.Tỷ lệ băm của mạng được tính dựa trên độ khó của mạng hiện tại, tức là thời gian tìm khối trung bình được cài đặt bởi mạng tiền điện tử và/hoặc thời gian tìm khối hiệu quả đối với các khối mới nhất. Giải thích về Độ khó của Mạng và Tỷ lệ băm (Bằng tiếng Anh).

Network Difficulty

CoinMạng HashrateNetwork Difficulty
Ravencoin6.39 TH/s91.16 K
Kaspa311.59 PH/s315.47 P
Clore.ai3.13 TH/s41.11 K
Neurai961.52 GH/s12.02 K
Neoxa469.14 GH/s6.59 K
Pyrin503.71 TH/s504.96 T
Nervos391.25 PH/s3.43 E
Firo (Zcoin)110.70 GH/s3.61 K
Beam190.64 KS/s11.62 M
Flux (ZelCash)3.16 MS/s50.2 K
Horizen1.68 GS/s33.38 M
Bitcoin Cash3.50 EH/s503.74 G
CoinMạng HashrateNetwork Difficulty
Ethereum Classic166.45 TH/s2.27 P
Bitcoin GOLD3.27 MS/s231.51 K
Ergo10.31 TH/s1.3 P
Cortex51.55 KGps16.43 K
Ethereum PoW19.07 TH/s255.71 T
GRIN7.43 KGps167.82 M
Nexa6.04 TH/s174.02 K
Zcash6.96 GS/s62.75 M
Karlsen56.42 TH/s56.19 T
Zephyr712.84 MH/s86.59 G
Aeternity24.91 KGps102.55 K
Monero2.52 GH/s298.53 G